Úvod
Profil
Služby
Názory
Poradna
Kontakt

Vaše práva prosadím.
VÍCE INFO
Domů » Profil

Profil

Justiční praxe


JUDr. Petr Hampel po absolvování právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 1992 nastoupil jako justiční čekatel ke Krajskému obchodnímu soudu v Ostravě. Od roku 1995 vykonával funkci soudce. Během své bohaté právní praxe rozhodoval ve stovkách obchodních sporů jak mezi drobnými podnikateli, tak zejména mezi velkými firmami včetně nadnárodních koncernů (investiční spory, bankovní spory a jiné). Od počátku své soudcovské praxe se věnoval oblasti práva obchodních korporací, jejich vnitřní struktury, jejich zápisům do obchodního později veřejného rejstříku. V této oblasti má také rozsáhlou publikační činnost. V roce 2001 vykonal státní rigorózní zkoušku na Masarykově Univerzitě v Brně a byl mu udělen titul doktor práv. V letech 2002 a 2003 působil u Nejvyššího soudu ČR, kde se podílel na rozhodovací činnosti více senátů zejména v oblasti práva obchodních korporací a investičních sporů (smluv o dílo, počínaje jeho vadami a konče náhradou škody). V roce 2014 působil u Vrchního soudu v Olomouci, kde se rovněž podílel na rozhodování sporů z oblasti práva směnečného, jakož i sporů mezi podnikateli. V roce 2005 absolvoval studijní cestu k mezinárodnímu trestnímu tribunálu OSN v Haagu, Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku a německému Ústavnímu soudu v Karslruhe. Od roku 2001 do roku 2014 působil u Krajského soudu v Ostravě též v manažerské pozici místopředsedy tohoto soudu pro úsek obchodní zejména obchodního rejstříku. V této funkci se aktivně podílel na zavádění informačního systému obchodního rejstříku (tzv. inteligentního formuláře, jakož i programových verzí soudních rozhodnutí).

 

 

Pedagogická praxe


JUDr. Petr Hampel od roku 2000 dosud přednáší na Ostravské Univerzitě, její filosofické fakultě, aktuálně je na zkrácený úvazek odborným asistentem na katedře sociologie (dříve katedře psychologie a aplikovaných sociálních věd). V rámci této činnosti se věnuje civilnímu právu (zejména závazkovému a rodinnému). V rámci vzdělávání soudců, justičních čekatelů, vyšších soudních úředníků se dlouhodobě ( od roku 1997) věnuje přednáškové činnosti na Justiční akademii v oblasti práva obchodních korporací, jiných právnických osob a společenství vlastníků jednotek. V letech 2009 až 2012 přednášel rejstříkové právo na Univerzitě Palackého v Olomouci, právnické fakultě. Uskutečňuje též individuální přednášky na odborná témata vztahující se k právu obchodních korporací a veřejného rejstříku (např. pro Notářskou komoru, Soudcovskou Unii a jiné).


Publikační činnost


JUDr. Petr Hampel pravidelně publikuje v řadě odborných periodik (např. Rekodifikace a Praxe, Bulletin advokacie) a je spoluautorem komentářů k zákonům v oblasti práva obchodních korporací a veřejného rejstříku.
Je spoluautorem níže uvedených komentářů k právním kodifikacím.
Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. I. a II. díl. Praha: Wolters Kruwer ČR, 2009.
Bělohlávek, A. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013,
Hampel, P., Walder, I. zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 368 s.
Jazykové znalosti : angličtina, polština
Žádost o konzultaci

Osobní konzultaci k vymezeným otázkám domluvte v sídle kanceláře, nebo na telefonních kontaktech.
 
Jméno *
E-mail *
Telefon
Zde napište zprávu
 
Kontrolní otázka

Copyright © 2014 www.advokat-hampel.cz
Vytvořilo www.eline.cz